เข้าใจการใช้คำบุพบท Preposition แบบง่าย ๆ

Preposition คือ คำบุพบท ที่ใช้เชื่อมคำนาม สรรพนาม หรือคำกริยา ของประโยค เพื่อบ่งบอกสถานที่ทิศทาง เวลา วิธีการ หรือเหตุผล โดย Preposition นั้นมีความสำคัญต่อการเข้าใจพื้นฐาน English Grammar เช่น การแต่งประโยค เพราะคำบุพบทมีหน้าที่คอยเชื่อมโยงประโยคให้สมบูรณ์

ตัวอย่างคำบุพบท เช่น

at   in   on   after   about   below   between   by   down   for   from   over   under   with   without

 

คำบุพบทแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • Preposition of Place คือ คำบุพบทบ่งบอกสถานที่
  • Preposition of Direction คือ คำบุพบทบ่งบอกทิศทาง
  • Preposition of Time คือ คำบุพบทบ่งบอกเวลา

 

Preposition of Place (คำบุพบทบ่งบอกสถานที่)

เป็นคำบุพบทที่บ่งบอกว่า คน สัตว์ สิ่งของ นั้น ๆ อยู่สถานที่ใดบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ in on at หรือ between โดยจะอธิบายวิธีการใช้ให้เข้าใจดังนี้

 

In

มีความหมายว่า ใน ซึ่งหมายถึงภายในสิ่งสอง, ในภาชนะ, ในชมรม, ในเมือง, ในทะเล เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

They are in the Money Club.

We keep clothes in a closet.

I live in Bangkok.

 

On

มีความหมายว่า บน ซึ่งหมายถึง บนพื้นของวัตถุบางอย่าง

 

เช่น on the floor, on the street, on the table เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

His house is on Silom Road.

What city is on the Chao Phraya River.

 

At

มีความหมายว่า ที่ ซึ่งหมายถึง คำที่ใช้กับพื้นที่หรือสถานที่นั้น ๆ อย่างเจาะจงให้แน่ชัด

 

เช่น at home, at office, at station

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

She studies at a university.

She works at an office.

 

Between

มีความหมายว่า ระหว่าง เป็นคำที่ใช้เมื่อต้องการบอกตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 2 สิ่ง เช่น แมว 2 ตัว, คน 2 คน, สถานที่ 2 แห่ง

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

A part of the Mekong River is between Thailand and Laos.

The star is between the sky and the ground.

shutterstock_1386920543

Preposition of Direction (คำบุพบทบ่งบอกทิศทาง)

เป็นคำบุพบทที่บ่งบอกทิศทางว่าจะไปทางไหน มาจากทางไหน หรือจากอีกที่หนึ่งมายังอีกที่หนึ่งเช่น

 

to (ถึง)

from (จาก + จุดเริ่มต้น)

into (เข้าไปข้างใน)

out of (ออกจาก)    

down (ลง)

up (ขึ้น)

through (ผ่าน, ทะลุ)

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

 

She always gets up at 6 o’clock.

Father lays a toy down on the floor.

Where are you from?

The police got out of their car.

He walked into the forest.

A butterfly flies through the door.

shutterstock_1104107321

Preposition of Time (คำบุพบทบ่งบอกเวลา)

เป็นคำบุพบทที่บ่งบอกถึงการแสดงเวลา เช่น แสดงเป็นชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี ฤดูกาลต่าง ๆ หรือศควรรษ

 

โดยคำ Preposition of Time ที่เรามักจะเห็นกันบ่อย ๆ ได้แก่

at

in

on

during

from... to… 

 

การใช้ On (วัน, เดือน)

We go playing football on Sundays.

I met her on a summer afternoon.

Mother’s Day is on August 12.

 

การใช้ In (ช่วงเวลา)

I will move to Bangkok in November.

She went to Japan in 2015.

My son was born in July.

 

การใช้ At (เวลา, ชั่วโมง, เวลาตามนาฬิกา)

I always have lunch at noon.

I wake up at 8 o’clock.

I have a meeting at 9 o’clock.

 

การใช้ During (a period of time)

หมายถึง ในระหว่าง มักจะอยู่หน้าช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หรือในระหว่างช่วงเวลาการพักร้อน การประชุม หรือการแข่งขัน เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

We will be really busy during the next month.

During the meeting, Henry shared a lot of ideas.

What did you do during the last holidays?

 

การใช้ From… to… 

ส่วนมากจะเห็นใช้กับช่วงเวลา เช่น จากช่วงเวลาหนึ่งไปหาอีกช่วงเวลาหนึ่ง

 

โดยมีวิธีเขียนดังนี้

from + จุดเริ่มต้น + to + จุดสิ้นสุด

 

ตัวอย่างประโยค ดังนี้

Students are usually in class from 08.30 A.M. to 03.30 P.M.

I travel from Bangkok to Chiang Rai

Not far from my house to your house.

 

Preposition หรือคำเชื่อม เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เช่น การบ่งบอกถึงสถานที่ ทิศทาง และการบ่งบอกเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดหรือเขียนให้เชื่อมประโยคอย่างคล่องแคล่ว เราต้องฝึกฝนการใช้ Preposition ในชีวิตประจำวัน

ถ้าอยากรู้ทริคการเขียนจดหมายและอีเมลภาษาอังกฤษ เข้าไปอ่านต่อที่บทความ การเขียนอีเมลและจดหมายอย่างเป็นทางการ

Image result for digicup logo

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts