Banner-Webinar-1920x810px


ออกไปสัมมนาโรงแรมไม่ได้ ก็สัมมนาออนไลน์ได้ด้วย Webinar 

การจัดสัมมนาออนไลน์ ในยุค Social Distancing ให้คุณจัดกิจกรรมสัมมนาได้ตามปกติด้วย
Package บริการจัดสัมมนาออนไลน์ พร้อมการประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน บริหารจัดการและสรุปผล รวมถึง Software

 

การจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
Zoom Webinar หรือ WebinarJam
 images  7231451_1578049296233logo-WJ-color 

 • จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกิน 500 ท่านต่อครั้ง
 • จัดให้มีระบบ Webinar ตามเครื่องมือพื้นฐาน เช่น Chat, Q&A, ยกมือถาม เป็นต้น
 • จัดทำหน้าเว็บสำหรับงานสัมมนา แสดงรายละเอียดงาน และเชิญชวน ให้ลงทะเบียน
 • จัดทำหน้าลงทะเบียนงานสัมมนา พร้อมให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูล 
 • จัดเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียน พร้อม Update ข้อมูลแบบ Real Time ผ่าน Google Sheet
 • จัดให้มีระบบสำรวจความคิดเห็นระหว่างงานสัมมนาออนไลน์ (Poll)

พร้อมทั้งมีระบบ E-mail Automation ดังนี้

 • Email ยืนยันเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 • Email แจ้งเตือนก่อนถึงวันสัมมนา,  1 ชั่วโมง, 1 วัน และ 1 สัปดาห์
 • Follow-up Email สำหรับคนที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หลังวันสัมมนา 1 วัน
 • Follow-up Email สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หลังวันสัมมนา 1 วัน

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา

 • ออกแบบ Email ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 2 ฉบับ
 • ส่ง Email ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 2 ครั้ง, ครั้งละไม่เกิน 3,000 Email
 • ออกแบบ โพสต์กิจกรรมสัมมนา สำหรับ Social Media แบบ 1:1

จัดทำสรุปรายงานงานสัมมนา โดยมีข้อมูลดังนี้

 • รายงานผู้ส่งทะเบียนทั้งหมด
 • รายงานผู้เข้ารวมสัมมนา แสดงรายชื่อ เวลาที่เข้าร่วม และระยะเวลาที่อยู่ร่วมสัมมนา
 • สรุปผลสำรวจความคิดเห็น


เจ้าหน้าที่สนับสนุนระหว่างสัมมนา

 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนในวันสัมมนา

 

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ