การสร้างองค์กรแบบ Data Culture จะต้องเป็นองค์กรที่มีพื้นฐานการคิดแบบ Digital Mindset ผสมผสานกับ Big Data...