DEVIO Beacon คือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของเรา มีความน่าสนใจตรงที่สามารถส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่ำ (Bluetooth Low...