Zero Moment of Truth คืออะไร ต้องกล่าวย้อนเท้าความถึง Moment of Truth คือช่วงเวลาหนึ่งที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์สินค้าและบริการในทางใดทางหนึ่ง...