Innovative Thinking สร้างคนให้ทันโลก พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Innovative Thinking คือแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการทรัพยากรบุคคลพร้อมรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีได้ดี ในปัจจุบันผู้นำหลายคนชอบพูดถึงวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมให้กับคนในองค์กร ผู้นำมากกว่า 94% บอกว่านวัตกรรมคือตัวขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร และ 77% พยายามส่งเสริมนวัตกรรมให้กับองค์กรของตนเอง แล้วยังมีผู้นำหลายคนที่คิดได้แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มี 3 แนวทางที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ได้แก่

 

กำหนดความท้าทายด้านนวัตกรรม

กำหนดความท้าทายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่องค์กรกำลังเผชิญหน้าอยู่ ซึ่งเป็นมากกว่าการจัดอบรมธรรมดาทั่วไป แต่ต้องมองไปที่อนาคต ต้องมองการไกล ปั้นบุคคลากรให้เป็นกำลังสำคัญด้วยการจัดตารางฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการนำมาใช้กับองค์กรได้จริง

 

ทำความเข้าใจการใช้นวัตกรรมของแต่ละตำแหน่งงาน

ในตำแหน่งงานที่เรานั่งอยู่นั้นอาจจะใช้นวัตกรรมและทักษะที่ไม่เหมือนกันกับตำแหน่งอื่น ๆ ผู้นำในแต่ละแผนกต้องทางวิธีการหรือทางเลือกใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับแผนกของตน ผู้นำของแต่ละแผนกมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่และจัดฝึกอบรมเฉพาะแผนกขึ้นมา ในส่วนของผู้บริหารที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดของอค์กรนั้นจะต้องเชื่อมโยงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ของแต่ละแผนกให้เข้ากัน และคอยสนับสนุนทีมทั้งหมดให้ใช้นวัตกรรมอย่างมีทิศทางที่ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

 

พัฒนาสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้นวัตกรรม

Toolsets: สรรหาเครื่องที่เหมาะสมต่อการทำงาน การเริ่มต้นใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคือจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเก่า ๆ ให้ทันสมัย และสร้างต้นแบบการทำงานขึ้นมาเพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติตาม

Skillsets: ผู้นำต้องส่งเสริมให้บุคคลากรพัฒนาทักษะของตนในการฝึกใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงาน เพราะทักษะจะเป็นตัวส่งเสริมการใช้ชุดเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายการทำงานขององค์กร

Mindsets: ความคิดหรือทัศนคติของผู้นำนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างอิทธิพลต่อคนในองค์กร การหาไอเดียใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานสามารถเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นได้ และผู้นำจำเป็นต้องบอกวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนกับบุคคลากรให้รับรู้และเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันด้วย

shutterstock_622202198

โลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้หมุนเร็วขึ้นแบบคาดเดาไม่ได้ การไม่สนใจเทรนด์นวัตกรรมนั้นอาจส่งผลให้ธุรกิจล้าหลังกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน สิ่งที่ผู้นำองค์กรทุกคนจะต้องซึมซับเข้ามาในสายเลือดคือแนวคิดเชิงนวัตกรรม และหยิบแนวคิดนั้นมาพัฒนาองค์กรให้อยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ วันนี้จะนำเกร็ดสาระน่ารู้ 3 เรื่องของ Innovative Thinking ที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรยุคใหม่มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจกันแบบง่าย ๆ

 

พัฒนาบุคลากรและสร้างคนให้มีศักยภาพ

▪ ผู้นำองค์กรต้องแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรออกมาให้ชัดเจน และแสดงจุดยืนให้บุคลากรเห็นทิศทางในการพัฒนาธุรกิจ คงเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับองค์กรที่มีบุคลากรเกิน 50% ที่ไม่เข้าในวิสัยทัศน์ของผู้นำ และนั่นคือปัญหาใหญ่ในการพัฒนาบุคลากร

▪ หากองค์กรของเรากำลังอยู่ในช่วงวางแผนการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาภายในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เช่น จัดตารางเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น

 

สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ

▪ การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงใจลูกค้านั้น ต้องเริ่มต้นจากการรับฟังความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าก่อนเสมอ และนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นทิศทางในการพัฒนาสินค้าและบริการออกสู่ตลาด

▪ มูลค่าของธุรกิจจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้สร้างสินค้าหรือบริการที่มีผลกระทบด้านบวกต่อลูกค้าจริง ๆ ผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งตลอดไป ดังนั้นการครองส่วนแบ่งตลาดที่มากขึ้นมักเกิดจากการมีนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการที่ดีกว่าคู่แข่ง

 

รูปแบบการทำธุรกิจคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร

▪ สินค้าหรือบริการนั้นคือสิ่งที่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ แต่ Business Model คือสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก เพราะ Business Model คือแก่นแท้ขององค์กรของเราที่เป็นวัฒนธรรม ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงแนวคิดด้านบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการกับทรัพยากรในองค์กร การพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร หรือการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรขึ้นมาตามแนวทางที่ตนเองเชี่ยวชาญ หน้าที่ของผู้นำคือการออกแบบ Business Model ให้แตกต่างจากคู่แข่ง

▪ ในคณะที่ Product and Service Innovation, Process Innovation และ Technology Innovation สามารถลอกเลียนแบบในชั่วข้ามคืน แต่ Business Model คือสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันได้ยาก ดังนั้นการนำนวัตกรรมมาสร้างอัตลักษณ์ให้องค์กรโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งนั้น คืออีกหนึ่งแนวคิดเชิง Innovative Thinking ที่องค์กรยุคใหม่ต้องมีความตระหนักรู้

shutterstock_170708672

คนยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับสูงหรือพนักงานทั่วไปจำเป็นต้องใส่ใจเทรนด์นวัตกรรมและคอยพัฒนาทักษะตามวิสัยทัศน์ขององค์กรเสมอ การส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมนั้นคือพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคนและขับเคลื่อนองค์กร หากคุณต้องการเรียนรู้แนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจ ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Innovative Thinking ได้ที่ Digicup The Digital Academy

คอร์สเรียนรู้การใช้ Innovative Thinking ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเจ้าของธุรกิจต้องรู้วิธีบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอดให้ได้ ดังนั้นแนะนำให้อ่านบทความ เจ้าตลาดต้องรับมือกับ DISRUPTIVE CHALLENGER อย่างไร เพื่อให้อยู่รอด 

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts