หลังจากสงครามโลกได้ยุติลงในช่วงศตวรรษที่ 19 คือช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกให้กลับมาดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศตามปกติอีกครั้ง...