ในยุคที่ต้องใช้ข้อมูลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจ Data-Driven Thinking...