Data Driven คืออะไร? ทำไมช่วง 2 - 3 ปี ให้หลังถึงมีหลายธุรกิจ หลายบริษัทยักษ์ใหญ่เริ่มพูดถึง และ Transform ตัวเองให้กลายเป็น Data - Driven Organization...