วิเคราะห์ข้อมูล Facebook Fanpage ขั้นพื้นฐานสำหรับแอดมินมือใหม่

ในโลกดิจิทัลเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายจาก Facebook Fanpage ที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ โดยส่วนมากในหลายองค์กรได้หันมาใช้ข้อมูลเชิงสถิติมาเป็นตัวแปรสำคัญในการการวางแผน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล Facebook Insights สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดนั้น ได้กลายมาเป็นความรู้พื้นฐานที่นักการตลาดและแอดมินเพจทุกคนควรจะรู้ ถ้าเรามีความรู้เรื่องข้อมูลทางสถิติอยู่บ้าง อย่างน้อยเราก็สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ตรงจุดและประเมินผลการทำงานได้อย่างถูกต้อง


พื้นฐานการทำ Facebook Statistics Report แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Likes, Reach และ Engagement

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดูรายงานข้อมูลได้อย่างง่าย โดยจะแสดงรายละเอียดดังนี้

Page Overview

  • Likes
  • Reach
  • Engagement

Page Overview คือการแสดงข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจของแต่ละเดือน โดยจะเน้นแสดงให้เห็นอัตราการเติบโตโดยรวมของเพจ สามารถดูตัวอย่างตารางการทำข้อมูล Page Overview ประจำเดือนได้ดังนี้

Month

Total Likes

New Likes

Growth Rate

Total Reach

Total Paid Reach

Total Organic Reach

Total Daily Engaged Users

Engagement Rate

Jan 2019

126,900

10,009

8.191%

8,903,828

8,780,305

144,476

190,781

2.14%

Feb 2019

138,306

11,406

8.988%

10,598,222

10,444,119

205,299

178,552

1.68%

 

Column 1: Month แสดงเดือนต่าง ๆ

 

 shutterstock_410164675

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเพจ

Column 2: Total Likes คือจำนวนยอดไลค์หรือจำนวนผู้ติดตามทั้งหมดของเพจ

 

  • สูตรคำนวณมีดังนี้

Total Likes (ของเดือนก่อน) + New Likes (ของเดือนล่าสุด) = Total Likes (ของเดือนล่าสุด)

  • นำตัวเลขในตาราง Page Overview มาแทนค่าในสูตรนี้ได้เลยครับ

126,900 + 11,406 = 138,306

 

Column 3: New Likes คือจำนวนยอดไลค์หรือจำนวนผู้ติดตามเพจล่าสุด ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

 

  • จากตัวอย่างในตาราง

จำนวน New Likes ของเดือนกุมภาพันธ์ 2019 = 11,406


Column 4: Growth Rate คืออัตราการเติบโตของเพจโดยจะคิดคำนวณออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็น %

 

  • สูตรคำนวณมีดังนี้

[ Total Likes (ของเดือนล่าสุด) - Total Likes (ของเดือนก่อน) ÷ Total Likes (ของเดือนก่อน) ] x 100 = Growth Rate

  • นำตัวเลขในตาราง Page Overview มาแทนค่าในสูตรนี้ได้เลยครับ

[ (138,306 - 126,900) ÷ 126,900 ] x 100 = 8.988%

 

 shutterstock_1196238847

ข้อมูลประเภท Reach

Column 5: Total Reach คือจำนวนการเห็นโพสต์จากคอนเทนต์ที่เราได้โพสต์ไปทั้งหมดต่อเดือน (รวมทั้งจำนวน Reach ที่เกิดจากโพสต์ที่จ่ายค่าโฆษณาหรือ Paid Reach และจำนวน Reach ที่เกิดจากการโพสต์ที่ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณ หรือ Organic Reach) โดยข้อมูลของ Total Reach ทั้งหมดสามารถดูได้ที่ Insights ของเฟซบุ๊ก และกด Export Data ออกมา ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบตางราง Excel

 

Column 6: Total Paid Reach คือจำนวนการเห็นโพสต์จากคอนเทนต์ที่เราได้โพสต์โดยการจ่ายค่าโฆษณา หรือจำนวน Reach เฉพาะโพสต์ที่เกิดจากการยิงแอดโฆษณาเท่านั้น

 

Column 7: Total Organic Reach คือจำนวนการเห็นโพสต์จากคอนเทนต์ที่เราได้โพสต์โดยไม่ได้จ่ายค่าโฆษณา หรือเรียกอีกแบบว่าโพสต์ที่เกิดจากการโพสต์แบบไม่ได้ยิงแอดโฆษณา หรือเกิดจากการเห็นโพสต์โดยธรรมชาติ เช่น มีกิจกรรม Like และ Share แล้วมีคนอื่นมาเห็นโพสต์จากการ Like และ Share ดังนั้น Organic Reach ถ้ามีจำนวนยิ่งเยอะยิ่งดี แสดงว่ามีคนมาสนใจ

 

shutterstock_1277609719

ข้อมูลประเภท Engagement

Column 8: Total Daily Engaged Users คือจำนวนการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคอนเทนต์ทั้งหมดที่ได้โพสต์ออกไปในแต่ละเดือน โดยการนับจำนวน Engagement ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละเพจว่าต้องการวัด Engagement จากอะไร ส่วนใหญ่จะวัดจากยอดรวมของ Like, Share, Comment และ Click ในกรณีที่โพสต์เป็นแบบ Video อาจจะต้องนับยอด View รวมเข้ามาด้วย

 

Column 9: Engagement Rate คือค่าเฉลี่ยที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อจำนวนผู้พบเห็นโพสต์ทั้งหมดของเดือนนั้น ซึ่งค่าเฉลี่ยของ Engagement จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำคอนเทนต์และการยิงโฆษณา ว่าเราทำเนื้อหาคอนเทนต์และยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด

 

  • สูตรคำนวณมีดังนี้

(Total Engagement (Like, Comment, Share, and Click) ÷ Total Reach) x 100 = Engagement Rate

  • นำตัวเลขในตาราง Page Overview มาแทนค่าในสูตรนี้ได้เลยครับ

(178,552 ÷ 10,598,222) X 100 = 1.68%

 

shutterstock_340644440

ข้อสังเกตจากข้อมูลในตาราง Page Overview

Total Daily Engaged Users ใน Column ที่ 8 ของเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนน้อยกว่าเดือนมกราคม ถึง 12,229 Engaged และ Engagement Rate ของเดือนกุมภาพันธ์ มีอัตราการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่ต่ำกว่า Engagement Rate ของเดือนมกกราคม สรุปได้ว่า ถึงแม่ Growth Rate ของเดือนกุมภาพันธ์จะสูงกว่า Growth Rate ของเดือนมกราคมก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า Engagement Rate ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดจะมีอัตราที่สูงกว่าเดือนมกราคมเสมอไป โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวน Engagement ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เนื้อหาคอนเทนต์, การ Set up post, หรือจำนวนคอนเทนต์ที่โพสต์ต่อเดือน เป็นต้น ลองนำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มาวิเคราะห์ดูว่าการได้ Engagement ต่ำเกิดจากอะไรบ้าง การทำรายงานข้อมูลสถิติของเฟซบุ๊กทุก ๆ เดือน นอกจากจะทำให้เราโฟกัสกับการทำงานเดือนต่อเดือนที่ถี่ขึ้นแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนลยุทธ์การตลาดได้อีกด้วย

การทำ Facebook Statistics Report คือทักษะพื้นฐานที่แอดมินเพจทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะเราจะได้ตรวจสอบจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของเพจได้ทุกเดือน และเห็นภาพรวมของเฟซบุ๊กแฟนเพจว่ามีความเคลื่อนไหวช่วงไหนบ้างที่เติบโต และช่วงไหนบ้างที่ถดถอย เพื่อนำข้อมูลทางสถิติมาปรับปรุงกลยุทธ์การทำการตลาด ขอแนะนำให้ทำรายงานข้อมูลสถิติทุก ๆ เดือน เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและพัฒนาเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

 

"แอดมินในยุคดิจิทัล นอกจากจะเก่งทฤษฎีการตลาดในตำราเรียนแล้ว ยังต้องเก่งเรื่องการนำตัวเลขมาวิเคราะห์ได้อีกด้วย"

 

นอกจากทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่แอดมินเพจทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้แล้ว ทักษะด้านอื่น ๆ ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน เช่น การบริหารเวลาการทำงาน การทำวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ยังรวมถึงทักษะด้านดิจิทัลและไอทีอื่น ๆ อีกด้วย และสุดท้ายทักษะที่คนทำงานในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีติดตัวเอาไว้คือ เรียนรู้การใช้ Innovative Thinking ให้เหมาะกับธุรกิจ โดยในยุคปัจจุบันเราทุกคนสามารถศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองจากคอร์สเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยนี้

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts