Master Blog

digital-marketing-campaign

17/ 09/ 2019

ไขข้อสงสัย อยากทำการตลาดออนไลน์ ควรตั้งงบประมาณอย่างไร?

แนวคิดเรื่อง งบประมาณในการทำการตลาด สำหรับผู้เริ่มจะทำการตลาดออนไลน์ ว่า เริ่มทำธุรกิจ ต้องใช้งบการตลาดเท่าไหร่ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

Continue reading
09/ 04/ 2019

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Customer Acquisition Cost ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดต้องรู้

CAC มาจากคำว่า Customer Acquisition Cost คือ ค่าใช้จ่ายที่ทำให้ได้ลูกค้ารายใหม่มาหนึ่งราย ...

Continue reading
1
No Comments