การตั้ง สิทธิ Permission ให้กับ User บนระบบ Line CRM