<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

แม่นยำด้วยข้อมูล: การใช้ Big Data เพื่อเพิ่มยอดขายใน E-commerce

Audio Version
แม่นยำด้วยข้อมูล: การใช้ Big Data เพื่อเพิ่มยอดขายใน E-commerce
6:54

           ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูล คือ ทรัพยากรสำคัญ การใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจ E-commerce บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้ Big Data เพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพของธุรกิจออนไลน์ของคุณ

ความเข้าใจใน Big Data และการใช้งานใน E-commerce

           Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยเครื่องมือประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิม ใน E-commerce  Big Data ประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภท เช่น

 • ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า: การคลิก การเข้าชมหน้าเว็บ เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์

 • ข้อมูลการซื้อ: ประวัติการสั่งซื้อ มูลค่าตะกร้าสินค้า ความถี่ในการซื้อ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: อายุ เพศ ที่อยู่ ความชอบ

 • ข้อมูลการตลาด: ประสิทธิภาพของแคมเปญ อัตราการคลิก อัตราการเปิดอีเมล

 • ข้อมูลสินค้าคงคลัง: ระดับสินค้าคงเหลือ อัตราการหมุนเวียนสินค้า

การใช้งาน Big Data ใน E-commerce :

 • การปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้า: Amazon เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ Big Data เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นส่วนตัว โดยใช้ข้อมูลการเรียกดูและประวัติการซื้อเพื่อแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้อัตราการแปลงเป็นยอดขาย (conversion rate) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 • การกำหนดราคาแบบไดนามิก: Uber ใช้ Big Data ในการปรับราคาตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา (surge pricing) ธุรกิจ E-commerce สามารถใช้แนวคิดนี้ในการปรับราคาสินค้าตามความต้องการของตลาดแบบเรียลไทม์

 • การจัดการสินค้าคงคลัง: Walmart ใช้ Big Data ในการคาดการณ์ความต้องการสินค้าและจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและป้องกันการขาดแคลนสินค้า

 • การปรับปรุงการให้บริการลูกค้า: Netflix ใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคก่อนที่ลูกค้าจะรายงาน ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและลดอัตราการยกเลิกบริการ

การวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

           การใช้ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ต่อไปนี้คือ วิธีที่ธุรกิจ E-commerce สามารถใช้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ:

 • การแบ่งกลุ่มลูกค้า: ใช้ข้อมูลเพื่อแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามพฤติกรรมการซื้อ ความชอบ หรือมูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Customer Lifetime Value) เช่น ASOS ใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อส่งข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงและเพิ่มอัตราการตอบรับ

 • การทำนายแนวโน้มและความต้องการ: วิเคราะห์ข้อมูลการค้นหาและการซื้อเพื่อคาดการณ์แนวโน้มสินค้าที่กำลังมาแรง Zara ใช้วิธีนี้ในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด: ใช้ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Airbnb ใช้การทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์และเพิ่มอัตราการจอง

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและการนำทาง: วิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาและโครงสร้างเว็บไซต์ eBay ใช้ Big Data เพื่อปรับปรุงระบบการค้นหาสินค้า ทำให้ผู้ใช้สามารถหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

 • การป้องกันการฉ้อโกง: ใช้ข้อมูลและอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อตรวจจับรูปแบบที่ผิดปกติและป้องกันการฉ้อโกง PayPal ใช้เทคนิคนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม

การประเมินผล ROI จากการลงทุนใน Big Data

          การลงทุนใน Big Data อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จึงเป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปนี้คือ วิธีการประเมิน ROI:

 • กำหนดเป้าหมายที่วัดได้: ก่อนเริ่มโครงการ Big Data ให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น เพิ่มยอดขาย 15% ลดอัตราการคืนสินค้า 10% หรือเพิ่มมูลค่าตะกร้าสินค้าเฉลี่ย 20%

 • ติดตามตัวชี้วัดหลัก (KPIs): ระบุและติดตาม KPIs ที่สำคัญ เช่น อัตราการแปลงเป็นยอดขาย (conversion rate) มูลค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (CLV) หรืออัตราการกลับมาซื้อซ้ำ

 • วัดผลกระทบทางการเงิน: คำนวณผลกระทบทางการเงินจากการใช้ Big Data เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ การลดลงของต้นทุน หรือการเพิ่มขึ้นของกำไร

 • พิจารณาผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้: นอกจากผลทางการเงิน ให้พิจารณาผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ หรือการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ

 • เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์: คำนวณ ROI โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนทั้งหมดของการลงทุนใน Big Data รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการฝึกอบรมบุคลากร

        ตัวอย่างความสำเร็จ: Starbucks ใช้ Big Data ในโปรแกรมสมาชิก Rewards เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและส่งข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 11% และรายได้เพิ่มขึ้น 26% ในไตรมาสแรกหลังจากเริ่มใช้กลยุทธ์นี้

BEST SALES STRATEGIES, PLANS, & INITIATIVES FOR SUCCESS

 

       การใช้ Big Data ใน E-commerce ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์ แต่เป็นความจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและแข่งขันในตลาดออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง การเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีการวางแผนที่ดี ลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากรที่เหมาะสม และประเมินผล ROI อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนใน Big Data นั้นคุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ

อ่านบทความเพิ่มเติม : 8 ปัจจัย ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ E-COMMERCE พร้อมยกตัวอย่าง

 

New call-to-action

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : Digital Marketing Trends In 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast