Seven Degrees of Freedom for Growth by McKinsey: แนวทางวางกลยุทธ์เพื่อการขยายการเติบโต

Audio Version
Seven Degrees of Freedom for Growth by McKinsey: แนวทางวางกลยุทธ์เพื่อการขยายการเติบโต
5:18

ในยุคที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้น การวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง McKinsey & Company ได้พัฒนาแนวทาง “Seven Degrees of Freedom for Growth” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และวางแผนการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายความหมาย ความจำเป็น แนวทางการปรับใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากแนวทางดังกล่าว พร้อมตัวอย่างประกอบ

ความหมายของ Seven Degrees of Freedom for Growth

“Seven Degrees of Freedom for Growth” เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้บริษัทสามารถระบุและดำเนินการตามโอกาสในการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนประกอบหลักดังนี้:

 1. การขยายธุรกิจในตลาดเดิม (Existing Market Growth)
 2. การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ (New Market Entry)
 3. การขยายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (New Product Development)
 4. การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Model)
 5. การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)
 6. การสร้างความร่วมมือและพันธมิตร (Partnerships and Alliances)
 7. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่ (Leveraging Existing Capabilities)

ความจำเป็นของ Seven Degrees of Freedom for Growth

ความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถคงอยู่และเติบโตได้ในระยะยาว “Seven Degrees of Freedom for Growth” ช่วยให้บริษัทสามารถระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

New call-to-action

แนวทางการปรับใช้งาน Seven Degrees of Freedom for Growth

การปรับใช้งาน “Seven Degrees of Freedom for Growth” สามารถทำได้ดังนี้:

 1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท: ประเมินสถานะทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ รวมถึงทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร
 2. ระบุโอกาสในการเติบโต: ใช้กรอบแนวคิดทั้ง 7 ประการเพื่อระบุโอกาสที่มีอยู่และที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ
 3. กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ: พัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตที่ระบุไว้
 4. ติดตามและปรับปรุง: ประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Seven Degrees of Freedom for Growth

การใช้ “Seven Degrees of Freedom for Growth” สามารถนำมาซึ่งประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

 • การเพิ่มโอกาสในการเติบโต: บริษัทสามารถระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตได้มากขึ้น
 • การลดความเสี่ยง: การวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบคอบช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัว
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ: การวางแผนและดำเนินการตามแนวทางที่ชัดเจนช่วยให้การใช้ทรัพยากรและความสามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความยืดหยุ่น: บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างการปรับใช้ Seven Degrees of Freedom for Growth

บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ใช้ “Seven Degrees of Freedom for Growth” ในการขยายธุรกิจ โดยมีตัวอย่างการดำเนินการดังนี้:

 1. การขยายธุรกิจในตลาดเดิม: เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าในตลาดปัจจุบัน
 2. การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่: ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มยอดขาย
 3. การขยายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่: พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่
 4. การสร้างธุรกิจใหม่: สร้างธุรกิจใหม่ที่เน้นการให้บริการเพื่อเพิ่มรายได้
 5. การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ: เข้าซื้อบริษัทคู่แข่งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
 6. การสร้างความร่วมมือและพันธมิตร: ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่
 7. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถที่มีอยู่: ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าและระบบโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

“Seven Degrees of Freedom for Growth” ของ McKinsey เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้บริษัทสามารถวางกลยุทธ์และดำเนินการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์และระบุโอกาสในการเติบโตอย่างรอบคอบ บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความเพิ่มเติม : เคล็ด(ไม่)ลับที่ทำให้ ธรุกิจประสบความสำเร็จ ได้อย่างง่ายดาย

Evaluated CTA

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast