Customer Support ที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือตัวแปรสำคัญของการสร้าง Loyalty ผูกความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าไม่ให้หนีไปไหนได้...