<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Blog

data-marketing

09/ 06/ 2020

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นักธุรกิจควรรู้

PDPA (Personal Data Protection Act, B.E.2562) หรือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562...

Continue reading
02/ 05/ 2017

5 วิธีง่ายๆในการรีดประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เพื่อเอามาใช้ทำธุรกิจ

การขับเคลื่อนหรือตัดสินใจทางธุรกิจต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูลเข้ามาช่วย...

Continue reading
1
No Comments