<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Blog

digital-marketing-campaign

21/ 02/ 2019

Remarketing Lists for Search Ads คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ควรจะทำดีไหม?

Remarketing Lists for Search Ads คืออะไร ซึ่งหลายคนอาจรู้จักในชื่อย่อ (RSLA) ซึ่งดูจากชื่อแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหนึ่งในวิธี Remarketing ซึ่งก็ใช่...

Continue reading
14/ 01/ 2019

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Customer Acquisition Cost ปัจจัยสำคัญที่นักการตลาดต้องรู้

 

CAC มาจากคำว่า Customer Acquisition Cost คือ ค่าใช้จ่ายที่ทำให้ได้ลูกค้ารายใหม่มาหนึ่งราย...

Continue reading
17/ 11/ 2018

Digital Marketing Strategy กับ Digital Marketing Campaign ต่างกันอย่างไร

ก่อนจะรู้ถึงความแตกต่าง คุณจำเป็นจะต้องรู้ความหมายระหว่าง Digital Marketing Strategy กับ Digital Marketing Campaign กันก่อน...

Continue reading
1
No Comments