<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนจะ Transform ธุรกิจด้วย MarTech

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนจะ Transform ธุรกิจด้วย MarTech
2:48

การทำ Marketing Transformation สำหรับธุรกิจในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เมื่อธุรกิจต้องการทำการ Transform ด้วย MarTech (Marketing Technology) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่มีทักษะที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดังนั้น สิ่งที่ธุรกิจต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้::

  1. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): MarTech ต้องใช้งานร่วมกับข้อมูลที่เยอะแยะ ทั้งข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ และข้อมูลจากการทำการตลาดต่างๆ ดังนั้นทีมงานจึงต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้

  2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Technology Skills): การใช้ MarTech จะมีความซับซ้อน ทีมงานจึงต้องมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีที่สำคัญ ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์การตลาด, CRM, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประมวลผลข้อมูลแบบ real-time และการทำงานกับ cloud computing ฯลฯ

  3. ทักษะทางด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Skills): นอกจากทักษะทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ทีมงานยังต้องมีทักษะในการทำการตลาดดิจิทัล ทั้ง SEO, การโฆษณาออนไลน์, content marketing, social media marketing และ email marketing

  4. ทักษะในการจัดการโปรเจค (Project Management Skills): การเริ่มต้นการใช้งาน MarTech หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิมโดยใช้ MarTech จะเป็นโปรเจคที่ซับซ้อน การมีทักษะในการจัดการโปรเจคจะทำให้ทีมงานสามารถจัดการทรัพยากรและเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration Skills): ทีมงานต้องสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในระดับภายในทีม หรือการสื่อสารกับทีมอื่นๆ เช่น ทีมขาย ทีมผลิตภัณฑ์ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ 

ในการทำการ Transform ด้วย MarTech ต้องเริ่มจากการเข้าใจในธุรกิจของตนเองและความต้องการของลูกค้า และหลังจากนั้นจึงเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้น ดังนั้นการมีทีมงานที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานเทคโนโลยี และการทำการตลาดดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง (อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทำไมทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความสำเร็จของการทำ MARKETING TRANSFORMATION คลิกเลย)

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts