<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมในการซื้อ B2B

Audio Version
8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมในการซื้อ B2B
3:45

พฤติกรรมการซื้อ B2B (business-to-business) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจที่บริษัทต่างๆ ต้องดําเนินการเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทอื่น กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน และอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม งบประมาณ และความต้องการเฉพาะ 

พฤติกรรมการซื้อ B2B และการตัดสินใจซื้อ B2B มักมีกระบวนการที่ยาวและซับซ้อนกว่าการตัดสินใจซื้อ B2C (business-to-consumer) เนื่องจากมักเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหลายระดับและการประเมินหลายตัวเลือก นอกจากนี้ ผู้ซื้อ B2B มักมีความต้องการความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนทางเทคนิคมากขึ้น ตลอดจนการมุ่งเน้นที่มูลค่าระยะยาวและผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้

 

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ B2B

พฤติกรรมการซื้อแบบ B2B ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความต้องการและเป้าหมายขององค์กร กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ได้แก่ งบประมาณ ระยะเวลา และมูลค่าที่รับรู้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยังมีบทบาทสําคัญด้วยความไว้วางใจ และประสบการณ์ในอดีตก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมยังสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อแบบ B2B ได้

New call-to-action

8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ B2B

  1. ทําความเข้าใจความต้องการของพวกเขา : ระบุความต้องการเฉพาะและจุดอ่อนของผู้ซื้อ พร้อมปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  2. สร้างความไว้วางใจ : สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ซื้อโดยความโปร่งใสและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ
  3. ให้คุณค่า : เน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และวิธีที่จะช่วยให้ผู้ซื้อบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงธุรกิจของตน
  4. ใช้ประโยชน์จากหลักฐานทางสังคม : ใช้คํารับรอง กรณีศึกษา และหลักฐานทางสังคมรูปแบบอื่นๆ เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อเห็นว่าบริษัทอื่นประสบความ  สําเร็จด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
    New call-to-action
  5. สร้างความเร่งด่วน : สร้างความรู้สึกเร่งด่วนโดยเน้นข้อเสนอในเวลาจํากัดหรือเน้นถึงประโยชน์ของการซื้อในเวลาอันสั้น
  6. ทําให้ง่าย : ทําให้กระบวนการซื้อง่ายและราบรื่นที่สุด โดยให้ราคาที่ชัดเจน เอกสารที่เข้าใจง่าย และกระบวนการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ
  7. สร้างการบริการลูกค้าที่ดี : แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณพร้อมให้บริการพวกเขาหลังจากการซื้อ ด้วยการบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดี
  8. การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง : สื่อสารกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณเป็นประจําเพื่อให้โซลูชันของคุณอยู่ในใจ และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาตระหนักถึงการพัฒนาหรือการอัปเดตใหม่ ๆ ของคุณ

 

อ้างอิงจาก : What Influences B2B Buying Behavior

New call-to-action

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast