<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Business Model Canvas ใช้อย่างไรกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน

Audio Version
Business Model Canvas ใช้อย่างไรกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน
4:47

Business Model Canvas การทำธุรกิจแบบมืออาชีพด้วยการใช้เครื่องมือสำหรับวางแผนทำธุรกิจอย่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การทำธุรกิจแบบมืออาชีพด้วยการใช้เครื่องมือสำหรับวางแผนทำธุรกิจอย่าง Business Model Canvas เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดการกับธุรกิจได้อย่างมีระบบ จนสามารถก้าวไปอีกขั้นและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

วางแผนให้รอบคอบทำให้ออกมาเป็นแผนผังภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะทำให้ทุกคนในทีมมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถประเมินธุรกิจตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่งจากมุมมองต่าง ๆ ทำให้เราไม่พลาดปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจและสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยประโยชน์ของการทำจะทำให้สามารถควบคุมงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Business Model Canvas เอามาใช้อย่างไรกับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์

Business Model

 

ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจต้องวางแผนอะไรบ้าง…

รูปแบบการทำธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการในตลาดให้มากขึ้น แผนธุรกิจแบบ บิซิเนสโมเดลแคนวาส จะสามารถช่วยให้เรา วิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดการกับธุรกิจได้อย่างมีระบบ จนสามารถก้าวไปอีกขั้นและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนวางแผนให้รอบคอบทำให้ออกมาเป็นแผนผังภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะทำให้ทุกคนในทีมมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถประเมินธุรกิจตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่งจากมุมมองต่าง ๆทำให้เราไม่พลาดปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจและสามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

Business Model Canvas The Business Model Canvas

 

 1. Customer Segments (CS) – – กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ปัญหาขอลูกค้าเราคืออะไร ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์กับลูกค้าได้อย่างไรและควรสื่อสารออกแบบไหนที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
 2. Value Propositions (VP) - เป็นส่วนสำคัญของสินค้าและบริการต้องระบุให้ชัดเจนว่าคุณค่าของสินค้าและบริการที่นำเสนอไปถึงลูกค้า
 3. Channels (CH) – ช่องทางต่าง ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าและการส่งสารไปให้ถึงผู้รับ และละช่องทางสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์การใช้งานของผู้รับได้มากน้อยแค่ไหน
 4. Customer Relationships (CR) – การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เป็นเรื่องง่ายที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ๆ
 5. Key Resources (KR) – ทรัพยากรหลักต่าง ๆ ที่จำเป็นของบริษัทที่ใช้ประกอบธุรกิจ เช่น คน เครื่อ่งจักร เงินทุน
 6. Revenue Streams (RS) – ช่องทางของรายได้ที่เข้ามา รายได้จากการลงทุน คำนวณรายได้, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 7. Key Activities (KA) – กิจกรรมหลักที่จะต้องทำทั้งหมดในการขับเคลื่อนของธุรกิจ อะไรคือหน้าที่ของเราบ้างที่เราต้องทำต้องดูจากธุรกิจของคุณว่า ธุรกิจของคุณทำเกี่ยวกับอะไร และระบุลงไปให้ชัดเจน
 8. Cost Structure (CS) – ต้นทุนในการทำธุรกิมีหลายประเภท ต้องแบ่งตามวัตถุประสงค์โดยการแบ่งตามวัตถุจะมี 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนเพือขับเคลือนธุรกิจ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน และ ต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เช่น
  งบการทำโฆษณา งบลงข่าวประชาสัมพันธ์
 9. Key Partnerships (KP) – พันธมิตรหลัก หรือ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่ช่วยให้ธุรกิจของเราคับเคลือนไปได้เร็วมากขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำธุรกิจ กระจายความเสี่ยง

 

Business Model Canvas ออกแบบธุรกิจให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และคุ้มค่าในการลงทุนกับการวิเคราะห์ธุรกิจในองค์รวม ด้วยการจัดการแผนธุรกิจโดยการใช้ให้ลงตัว รู้ในทุกมิติ เพื่อได้ผลลัพธ์จริง ๆ นำมาซึ่งการวางแผนที่รอบคอบ เห็นภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย

ติดตามสาระ ข่าวสารต่างๆ จาก ewebdy.com ได้ที่ช่องทาง Facebook และ Line @ewebdy

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast