<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ-SME พาคุณฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Audio Version
รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ-SME พาคุณฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
12:43

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่จำกัดการเดินทาง หลี่กเลี่ยงการพบปะกันอย่างใกล้ชิด ปิดสถานที่บางประเภทเป็นการชั่วคราว เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง เป็นต้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการประกอบธุรกิจมากมาย ความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้ประกอบการบางรายจึงอาจลดลง 

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีข้อตกลงกับธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันทางการเงิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ-SME เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 โดยแต่ละธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ

shutterstock_1031332918

 • สินเชื่อเดิม ที่มีกับธนาคาร สามารถพักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน*
 • สินเชื่อเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้ SME ตามโครงการ สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบ วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาความเหมาะสมแต่ละกรณี ส่วนลูกหนี้ธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารพิจารณาสินเชื่อเพิ่มให้ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี*

    (ธนาคารกรุงเทพ อัปเดต เมื่อ 10 มี.ค. 63)

 • สินเชื่อธุรกิจ SME 
 1. วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท สามารถขอพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ www.bangkokbank.com/COVID19-Update หรือสาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
  (ธนาคารกรุงเทพ อัปเดต เมื่อ 27 มี.ค. 63)
 2. วงเงินสินเชื่อกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ เงินต้นในช่วงเวลาชะลอการชำระหนี้ที่ต้องชำระตามสัญญา ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยตามปกติ และให้ชำระตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 

 3. วงเงินสินเชื่อกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เงินกู้เสริมสภาพคล่อง

  ขอกู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอด 2 ปี และไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก*
  (ธนาคารกรุงเทพ อัปเดต เมื่อ 8 เม.ย. 63)

*แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักธุรกิจที่ดูแลท่าน หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com LINE : @Bangkokbank  บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารกสิกรไทย

shutterstock_1409908322

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน โดยอัตโนมัติ กรณีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 • สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอด 2 ปี และไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก ระยะเวลายื่นกู้ภายใต้โครงการสิ้นสุด 22 ตุลาคม 2563 หรือวงเงินโครงการหมดก่อน*
  (ธนาคารกสิกรไทย อัปเดต เมื่อ 22 เม.ย. 63)

*แจ้งความประสงค์มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ kbank.co/2wTpLwu  LINE Kbank Live เลือกเมนู มาตรการช่วยเหลือ COVID-19 หรือ พิมพ์ @help K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Contact Center 02-8888822 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์

shutterstock_1671410365

 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท สามารถขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน ประสงค์รับสิทธิ์ ติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ call center 0-2777-7777 ตลอด 24 ชั่วโมงและที่สาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ
  (ธนาคารไทยพาณิชย์ อัปเดต เมื่อ 25 มี.ค. 63)
 • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้นาน 6 เดือน และขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เป็นเวลา 2 ปี ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก*
  (ธนาคารไทยพาณิชย์ อัปเดต เมื่อ 28 มี.ค. 63)
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ให้กับลูกค้า SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท กู้เพิ่มได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก*
  (ธนาคารไทยพาณิชย์ อัปเดต เมื่อ 8 เม.ย. 63)

*แจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ SCB Business Call Center โทร. 02 722 2222 หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ และ scbsme.scb.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 กันยายน 2563

ธนาคารกรุงไทย

shutterstock_1416561578

 • พักชำระหนี้เงินต้น วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด 12 เดือน* 
 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สูงสุด 6 เดือน*
 • สินเชื่อกรุงไทย ต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี*
  (ธนาคารกรุงไทย อัปเดต เมื่อ 1 เม.ย. 63)
 • สินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้าน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้นาน 3 เดือน*
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ให้กับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท  
 • สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ให้กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก*

*แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ www.krungthai.com/covid19 โทร. 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

shutterstock_1553652155

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 85 % 6 เดือน (ต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติ)*
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ให้กับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอด 2 ปี และไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก*
  (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัปเดต เมื่อ 26 มี.ค. 63)

*แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.krungsri.com/bank/th/Contact/coronavirus-covid-19-contact.html หรือสอบถาม โทร. 1572

ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาติ

shutterstock_1416561575

สินเชื่อธุรกิจ

 1. SME
  วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 
  - สามารถพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนโดยอัตโนมัติ 
  - สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอด 2 ปี
  - พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บยส. 12 เดือน
  วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
  - สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี คงที่ตลอด 2 ปี*

 2. ธุรกิจขนาดใหญ่
  - เงินกู้ระยะยาว พักชำระเงินต้นและขยายเวลาผ่นชำระสูงสุด 6 เดือน*
  - เงินกู้ระยะสั้น ขยายเวลาชำระเงินต้น 3 เดือน*
  (ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาติ อัปเดต เมื่อ 24 ก.พ. 63 และ 8 เม.ย. 63)

*แจ้งความประสงค์และศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารออมสิน

shutterstock_1168686490

 • พักหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี ชำระแต่ดอกเบี้ยตั้งแต่ 50%-100% ชำระดีติดต่อกัน 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี รับเงินคืน 20% และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี พร้อมให้กู้ วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระหนี้นาน 6 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือที่ psa.gsb.or.th/  ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-30 มิถุนายน 2563
  (ธนาคารออมสิน อัปเดต เมื่อ 12 มี.ค. 63)
 • พักชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 
  (ธนาคารออมสิน อัปเดต เมื่อ 21 เม.ย. 63)

ธนาคารยูโอบี

shutterstock_1553652179

 • พักชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 • สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้างชำระทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก* 
 • สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท*
  - พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน 
  - พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ได้สูงสุด 12 เดือน 
  - ขอวงเงินสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

*แจ้งความประสงค์ได้ที่ www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

นี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจของธนาคาร คุณสามารถดูมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของธนาคารและสถาบันการเงินที่คุณใช้บริการ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจเหล่านี้ประกอบกับการวางแผนตั้งรับ และปรับตัวเพื่อหากลยุทธ์ที่ดีในการบริหารจัดการธุรกิจนั้นจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจให้รอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน

 

Digital Marketing Measurement Webinar

ORAPIM SAPPRADIT x OURGREENFISH

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast