<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

 

Digital Blog listing page

digital-transformation-en

18/ 08/ 2021

Digital Transformation ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร?

Digital Transformation เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นำเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน...

Continue reading
22/ 05/ 2020

Digital Disruption สร้างโอกาสให้ธุรกิจในวิกฤตที่เกือบหยุดชะงัก

วิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องเกือบหยุดชะงักในขณะนี้ คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแน่ ๆ...

Continue reading
08/ 05/ 2020

เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนเข้าสู่ New Normal

การรับมือกับวิกฤตโควิด-19 เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญหน้าและต้องฝ่าฟันไปให้ได้ แล้วถ้าหากวิกฤตนี้จบลง การเกิดขึ้นของ New Normal...

Continue reading
27/ 11/ 2019

ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ และ AI กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ในปัจจุบันการ ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต...

Continue reading
1
No Comments
Content not found