<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

Audio Version
79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้
13:11
 

นี่คือ 79 คำศัพท์ทางการตลาดที่นักการตลาดควรรู้พร้อมกับความหมายและการใช้งานของแต่ละคำ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจการทำ Digital Marketing มากยิ่งขึ้น จะมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้าง มาดูกันเลย

 
 1. กลยุทธ์ (Strategy) - แผนการที่ใช้ในการประเมินและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บริษัทหรือผลิตภัณฑ์เด่นชัดในตลาด

 2. ตลาด (Market) - กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 3. เป้าหมาย (Target) - กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะเน้นให้เป็นผู้บริโภคหลัก

 4. การตลาด (Marketing) - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรับรู้และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 5. การสร้างความรับรู้ (Awareness) - การทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) - กระบวนการสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 7. การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) - การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมในการสร้างและส่งเสริมการตลาด

 8. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มยอดขายและความรับรู้

 9. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) - การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาด เช่น การโฆษณาออนไลน์ การตลาดทางอีเมล หรือการใช้เว็บไซต์

 10. การตลาดทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันมือถือ

 11. ความต้องการ (Demand) - ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตลาดต้องการหรือต้องการซื้อ

 12. การเพิ่มมูลค่า (Value-Added) - กระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า

 13. การจัดการสินค้า (Product Management) - กระบวนการวางแผน พัฒนา และการตลาดของผลิตภัณฑ์

 14. การสร้างยอดขาย (Sales Generation) - กิจกรรมที่เป็นการสร้างยอดขายและเพิ่มกำไรสำหรับธุรกิจ

 15. การสำรวจตลาด (Market Research) - กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเพื่อวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

 16. การวางแผนการตลาด (Marketing Planning) - กระบวนการกำหนดแผนและกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้บริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จ

 17. การกำหนดราคา (Pricing) - กระบวนการกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 18. การตลาดตรง (Direct Marketing) - การส่งเสริมการขายโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายขายสินค้าหรือการโทรศัพท์

 19. ส่วนตลาด (Market Segment) - กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามลักษณะและความต้องการ

  Registration for CTA New Marketing Plan New Martech

 20. การวางแผนการโฆษณา (Advertising Planning) - กระบวนการกำหนดแผนการโฆษณาเพื่อเพิ่มความรู้และการติดตั้งใจให้กับผู้บริโภค

 21. การจัดการแบรนด์ (Brand Management) - กระบวนการสร้างและบริหารจัดการแบรนด์เพื่อสร้างความรู้สึกและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 22. การตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Segment Marketing) - การสร้างแผนการตลาดที่เน้นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ

 23. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) - กิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์บวกกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

 24. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) - สื่อการสื่อสารที่ใช้การพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโบรชัวร์

 25. การตลาดทางตรง (Direct Mail) - การส่งจดหมายหรือวัสดุโฆษณาถึงลูกค้าโดยตรง

 26. โฆษณา (Advertisement) - การส่งเสริมการขายหรือการสร้างความรับรู้ผ่านช่องทางโฆษณาเช่นทีวี วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ต

 27. การตลาดทางอีเมล (Email Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่ใช้อีเมลเป็นช่องทางในการสื่อสารและส่งข้อมูลโฆษณาหรือข่าวสารให้กับลูกค้า

 28. ตลาดเป้าหมาย (Target Market) - กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการที่จะเน้นและส่งเสริมสินค้าหรือบริการ

 29. การขายส่ง (Wholesale) - การขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก

 30. การขายปลีก (Retail) - การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับลูกค้าสุดท้าย

 31. การตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นสร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

 32. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) - กระบวนการการตลาดที่เน้นความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 33. การตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Niche Marketing) - การสร้างกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่มีความต้องการเฉพาะ

 34. พันธกิจการตลาด (Marketing Mission) - แนวคิดหรือเป้าหมายทางการตลาดของบริษัท

 35. การตลาดทางอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่ใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความรับรู้และการขาย

 36. การพัฒนาตลาด (Market Development) - กระบวนการขยายตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่

 37. การบริการลูกค้า (Customer Service) - การให้บริการและสนับสนุนลูกค้าในระหว่างและหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ

 38. การขายตรง (Direct Selling) - การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงถึงผู้บริโภค

 39. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) - กลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความลูกศรัทธาและการซื้อซ้ำ

 40. การตลาดทางจัดส่ง (Distribution Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าหรือบริการถึงลูกค้าสุดท้าย

 41. การตลาดสินค้าใหม่ (New Product Marketing) - กระบวนการการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว

 42. พาร์ทเนอร์ธุรกิจ (Business Partner) - บริษัทหรือบุคคลที่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการตลาดร่วมกัน

 43. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Promotion Strategy) - แผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความรับรู้และสนับสนุนสินค้าหรือบริการ

 44. กลยุทธ์การทำตลาด (Marketing Strategy) - แผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างและส่งเสริมการตลาดสินค้าหรือบริการ

 45. ตลาดออนไลน์ (Online Market) - ตลาดที่กิจกรรมการซื้อขายเกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต

 46. การวิจัยตลาด (Market Analysis) - กระบวนการที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภค

 47. สื่อออนไลน์ (Online Media) - สื่อการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย

 48. ตลาดเสรี (Free Market) - ตลาดที่เปิดกว้างและไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

 49. การตลาดความต้องการ (Demand Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นสร้างและส่งเสริมความต้องการของลูกค้า

 50. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (Sales Boosting) - แผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ

 51. สำรวจความต้องการของลูกค้า (Customer Needs Assessment) - กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า

 52. พฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) - พฤติกรรมและความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า

 53. การตลาดทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยตรงหรือผ่านทางช่องทางอื่น

 54. การตลาดส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) - กิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการในระยะเวลาที่จำกัด

 55. กลยุทธ์การตลาดช่วงชั่วโมงเริ่มต้น (Happy Hour Marketing) - กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความต้องการและเพิ่มยอดขายในช่วงชั่วโมงเริ่มต้น

 56. การตลาดสิ่งทอ (Textile Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผ้าและสิ่งทอ

 57. การตลาดเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 58. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างและส่งเสริมการตลาด

 59. การตลาดเครือข่าย (Network Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นการสร้างระบบเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายหรือสมาชิก

 60. ศูนย์กลางการตลาด (Marketing Hub) - แหล่งที่รวมกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารขององค์กรหรือธุรกิจ

 61. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) - ความสัมพันธ์ที่กลับกันระหว่างลูกค้ากับบริษัทในระยะยาว

 62. การตลาดอิงค์เทอร์เน็ต (Influencer Marketing) - การใช้บุคคลรู้จักหรือผู้มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการและการขายสินค้าหรือบริการ

 63. แนวโน้มการตลาด (Marketing Trends) - แนวทางและแนวโน้มในกิจกรรมการตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลง

 64. การประชาสัมพันธ์สินค้า (Product Publicity) - กิจกรรมการสร้างความรู้และสนใจในสินค้าหรือบริการของลูกค้าผ่านสื่อและสื่อมวลชน

 65. การบริหารการตลาด (Marketing Management) - กระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จในการตลาด

 66. กลยุทธ์การตลาดแบบมีส่วนร่วม (Co-Marketing) - กลยุทธ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการตลาดร่วมกันระหว่างสองธุรกิจหรือบริษัท

 67. ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image) - รูปลักษณ์และความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์

 68. สถานการณ์การตลาด (Market Scenario) - สภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกิจกรรมการตลาด

 69. การประชาสัมพันธ์บุคคล (Personal Branding) - กระบวนการสร้างและส่งเสริมตนเองเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อใจและความสนใจจากผู้อื่น

 70. ศูนย์ข้อมูลลูกค้า (Customer Database) - ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลและประวัติลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดและการสื่อสาร

 71. การตลาดเป้าหมายและการตลาดอย่างยั่งยืน (Targeted and Sustainable Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นการสร้างความต้องการและการประสานงานในระยะยาว

 72. การตลาดสีเขียว (Green Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในการสร้างความต้องการและการขายสินค้า

 73. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Integrated E-Marketing) - การใช้แนวความคิดและเครื่องมือของการตลาดออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการสร้างกลยุทธ์การตลาด

 74. การตลาดในช่วงเวลาจำกัด (Limited-Time Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่มีระยะเวลาในการสร้างความต้องการและการขายสินค้าในช่วงเวลาจำกัด

 75. กลยุทธ์การตลาดในช่วงสัปดาห์หรือวันหยุด (Weekend/Holiday Marketing) - กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างความต้องการและเพิ่มยอดขายในช่วงสัปดาห์หรือวันหยุด

 76. การตลาดสนาม (Field Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง

 77. การตลาดสังคม (Social Marketing) - การใช้สื่อสังคมและเครือข่ายทางสังคมในการสร้างและส่งเสริมการตลาดสินค้าหรือบริการ

 78. กลยุทธ์การตลาดสินค้าและบริการร่วม (Co-Branding) - กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการร่วมมือกับแบรนด์อื่นในการสร้างความต้องการและการขาย

การตลาดสังคมองค์กร (Organizational Social Marketing) - กิจกรรมการตลาดที่เน้นการสร้างและส่งเสริมสังคมในองค์กร

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าตลาดต้องรับมือกับ DISRUPTIVE CHALLENGER อย่างไร เพื่อให้อยู่รอด คลิกเลย

คำศัพท์คำที่  1-50  |  51-100  |  101-150  |  151-200  |  201-250  |  251-300
79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast