100 Metrics ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ Tech Startup business

Audio Version
100 Metrics ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ Tech Startup business
20:20

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วยความเร็วและความคล่องตัว การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ได้กล่าวถึง 100  Metric หลักทางการตลาดและการบริหารลูกค้าที่จำเป็นต่อการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผล และการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ แต่ละเมตริกมีบทบาทในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้จัดการได้เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า ประสิทธิภาพของแคมเปญ และผลกระทบของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการไป อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

100 METRICS ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ TECH STARTUP BUSINESS

1. ความรู้จักลูกค้า (Customer Understanding)

 1. ขนาดตลาดเป้าหมาย (Total Addressable Market - TAM): คำนวณจากประชากรทั้งหมดที่อาจเป็นลูกค้าของคุณ สูตรคือ: TAM = จำนวนประชากรในเซกเมนต์ x เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเป้าหมาย.
 2. อัตราการเติบโตของลูกค้า (Customer Growth Rate - CGR): วัดจากการเติบโตของฐานลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด, CGR = [(จำนวนลูกค้าปัจจุบัน - จำนวนลูกค้าในอดีต) / จำนวนลูกค้าในอดีต] x 100.
 3. จำนวนการซื้อครั้งแรก (First-Time Purchases): ติดตามจำนวนการซื้อจากลูกค้าใหม่.
 4. อัตราการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Rate - RPR): ร้อยละของลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ, RPR = (จำนวนลูกค้าซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) x 100.

2. การเข้าถึงและความสนใจ (Reach & Engagement)

 1. จำนวนผู้ติดตาม (Number of Followers): วัดจำนวนผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย.
 2. การมีส่วนร่วมต่อโพสต์ (Engagement per Post): ผู้ชมที่มีส่วนร่วมแบ่งตามโพสต์, คำนวณด้วย Engagement = คอมเมนต์ + ไลค์ + แชร์.
 3. เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ (Time Spent on Website): เวลาเฉลี่ยที่ผู้เยี่ยมชมใช้บนเว็บไซต์.
 4. อัตราการคลิกผ่าน (Click-Through Rate - CTR): อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านจากโฆษณาหรืออีเมลถึงเว็บไซต์, CTR = (จำนวนคลิก / จำนวนการแสดงผล) x 100.
  New call-to-action

3. การแปลง (Conversion)

 1. อัตราการแปลง (Conversion Rate - CR): อัตราการแปลงจากผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า, CR = (จำนวนการแปลง / จำนวนผู้เยี่ยมชม) x 100.
 2. ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost - CAC): ต้นทุนเฉลี่ยในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่หนึ่งราย, CAC = ต้นทุนการตลาดทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่.
 3. มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (Customer Lifetime Value - CLV): รายได้เฉลี่ยที่คาดหวังจากลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน, CLV = มูลค่าเฉลี่ยต่อการทำธุรกรรม x จำนวนการทำธุรกรรม.
 4. อัตราการละทิ้งตะกร้าสินค้า (Cart Abandonment Rate): อัตราที่ลูกค้าไม่ทำการซื้อหลังจากเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า, CAR = (จำนวนตะกร้าที่ถูกละทิ้ง / จำนวนตะกร้าทั้งหมด) x 100.

4. การรักษาลูกค้า (Retention)

 1. อัตราการรักษาลูกค้า (Customer Retention Rate - CRR): วัดจากลูกค้าที่ยังคงอยู่หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง, CRR = [(จำนวนลูกค้าสิ้นสุด - ลูกค้าใหม่) / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น] x 100.
 2. อัตราการยกเลิกการใช้งาน (Churn Rate): อัตราการที่ลูกค้าหยุดใช้บริการ, Churn = (จำนวนลูกค้าที่หยุด / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น) x 100.
 3. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score - CSAT): คะแนนที่ลูกค้าให้ต่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์, สำรวจผ่านแบบสอบถาม.
 4. Net Promoter Score (NPS): การวัดความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ, NPS = (% ผู้แนะนำ - % ผู้วิจารณ์).

5. ความสัมพันธ์และความภักดี (Loyalty & Advocacy)

 1. จำนวนผู้แนะนำ (Number of Advocates): ลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นหรือแชร์เนื้อหาของคุณ.
 2. อัตราการกลับมาใช้บริการ (Repeat Customer Rate): อัตราลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีก, Repeat Rate = (จำนวนลูกค้ากลับมา / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) x 100.
 3. คะแนนความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty Index - CLI): คะแนนที่วัดจากการซื้อซ้ำ, การใช้จ่ายเพิ่มเติม, และความถี่ในการซื้อ.
 4. การแชร์เนื้อหาโดยลูกค้า (Content Sharing Rate): อัตราที่ลูกค้าแชร์เนื้อหาของคุณบนโซเชียลมีเดีย

Loyalty Hub

6. ประสิทธิภาพของการตลาดผ่านอีเมล (Email Marketing Performance)

 1. อัตราการเปิดอีเมล (Email Open Rate - EOR): ร้อยละของอีเมลที่ถูกเปิดโดยผู้รับ, EOR = (จำนวนอีเมลที่เปิด / จำนวนอีเมลที่ส่ง) x 100.
 2. อัตราการคลิกในอีเมล (Email Click-Through Rate - ECTR): ร้อยละของคลิกที่เกิดจากอีเมล, ECTR = (จำนวนคลิก / จำนวนอีเมลที่เปิด) x 100.
 3. อัตราการสมัครสมาชิกใหม่จากอีเมล (Email Subscription Rate): การวัดจำนวนผู้สมัครรับข้อมูลใหม่จากแคมเปญอีเมล.
 4. อัตราการยกเลิกการสมัครสมาชิกอีเมล (Email Unsubscribe Rate): ร้อยละของผู้รับที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล, Unsubscribe Rate = (จำนวนการยกเลิก / จำนวนอีเมลที่ส่ง) x 100.

7. ประสิทธิภาพโซเชียลมีเดีย (Social Media Performance)

 1. การเติบโตของผู้ติดตาม (Follower Growth Rate): อัตราการเติบโตของผู้ติดตามในช่วงเวลาที่กำหนด, Follower Growth = [(ผู้ติดตามปัจจุบัน - ผู้ติดตามเริ่มต้น) / ผู้ติดตามเริ่มต้น] x 100.
 2. การเข้าถึงของโพสต์ (Post Reach): จำนวนผู้ที่เห็นโพสต์ของคุณ.
 3. คะแนนการมีส่วนร่วม (Engagement Score): คะแนนที่คำนวณจากไลค์, คอมเมนต์, และแชร์ รวมถึงการดูวิดีโอ.
 4. อัตราการเปลี่ยนจากโซเชียลมีเดีย (Social Media Conversion Rate): การวัดประสิทธิภาพของการแปลงจากแคมเปญโซเชียลมีเดีย, SMCR = (จำนวนการแปลง / จำนวนผู้เข้าถึง) x 100.

8. คุณภาพเนื้อหาและประสิทธิภาพเว็บไซต์ (Content Quality & Website Performance)

 1. จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ (Page Views): การวัดการเข้าชมแต่ละหน้าของเว็บไซต์.
 2. อัตราการตอบกลับของหน้าเว็บ (Bounce Rate): ร้อยละของผู้เยี่ยมชมที่ออกจากไซต์หลังจากดูเพียงหน้าเดียว, Bounce Rate = (จำนวนการออก / จำนวนการเข้าชมทั้งหมด) x 100.
 3. เวลาโหลดหน้าเว็บเฉลี่ย (Average Page Load Time): ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บ.
 4. อัตราการคลิกออก (Exit Rate): ร้อยละของผู้เยี่ยมชมที่ออกจากไซต์จากหน้าเฉพาะ, Exit Rate = (จำนวนการออก / จำนวนการเข้าชมหน้า) x 100.

9. ประสิทธิภาพโฆษณาและโปรโมชัน (Advertising & Promotions Performance)

 1. ต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณา (Cost Per Impression - CPI): ต้นทุนเฉลี่ยสำหรับแต่ละการแสดงผลของโฆษณา.
 2. ต้นทุนต่อการคลิก (Cost Per Click - CPC): ต้นทุนเฉลี่ยสำหรับแต่ละคลิกที่โฆษณา.
 3. ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้าต่อโปรโมชัน (Cost Per Acquisition per Promotion): คำนวณต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าต่อแคมเปญโปรโมชัน.
 4. อัตราการเข้าร่วมโปรโมชัน (Promotion Participation Rate): ร้อยละของลูกค้าที่เข้าร่วมในโปรโมชันที่มีการเสนอ.
  New call-to-action

10. การวิเคราะห์กิจกรรมขาย (Sales Activity Analytics)

 1. จำนวนข้อเสนอที่ส่ง (Number of Proposals Sent): ติดตามจำนวนข้อเสนอที่ทีมขายส่งไปยังลูกค้าเป้าหมาย.
 2. อัตราการปิดการขาย (Close Rate): ร้อยละของข้อเสนอที่ส่งออกและเปลี่ยนเป็นการขาย, Close Rate = (จำนวนการขายที่ปิด / จำนวนข้อเสนอที่ส่ง) x 100.
 3. รายได้ต่อตัวแทนขาย (Revenue per Sales Rep): รายได้ที่สร้างขึ้นจากแต่ละตัวแทนขาย.
 4. เวลาเฉลี่ยในการปิดการขาย (Average Time to Close): เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอ.

11. ประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า (Customer Service Performance)

 1. จำนวนคำร้องเรียน (Number of Complaints): การติดตามจำนวนคำร้องเรียนที่รับจากลูกค้า.
 2. เวลาตอบสนองเฉลี่ย (Average Response Time): เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบกลับลูกค้าหลังจากได้รับการติดต่อครั้งแรก.
 3. ความพึงพอใจในการบริการ (Service Satisfaction Rate): คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าหลังจากได้รับบริการ.
 4. การแก้ไขปัญหาครั้งแรก (First Contact Resolution Rate): ร้อยละของปัญหาที่แก้ไขได้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรก.

12. วิเคราะห์เนื้อหาและ SEO (Content and SEO Analytics)

 1. อันดับคำหลัก (Keyword Rankings): การติดตามตำแหน่งของเว็บไซต์ในผลการค้นหาสำหรับคำหลักเฉพาะ.
 2. การเข้าชมจากการค้นหาอินทรีย์ (Organic Search Traffic): จำนวนผู้เยี่ยมชมที่มาจากการค้นหาอินทรีย์.
 3. จำนวนและคุณภาพของลิงก์ย้อนกลับ (Backlink Quantity and Quality): วัดจำนวนและคุณภาพของลิงก์ที่ชี้กลับมายังเว็บไซต์ของคุณ.
 4. หน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Top Performing Pages): หน้าที่ดึงดูดผู้เยี่ยมชมมากที่สุดบนเว็บไซต์ของคุณ.

4 เทคนิคการคิด Keyword ให้เข้าถึงลูกค้าอย่างง่าย อ่านปุ๊บ ทําเป็นปั๊บใน 5 นาที

13. ความสามารถในการปรับขนาดและการขยายตัว (Scalability and Expansion Metrics)

 1. อัตราการขยายตัว (Expansion Rate): ร้อยละของรายได้เพิ่มเติมจากลูกค้าปัจจุบัน (ผ่านการขายข้ามหรือการขายเพิ่ม).
 2. ต้นทุนของการขยายตัว (Cost of Expansion): ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายฐานลูกค้าและการเข้าสู่ตลาดใหม่.
 3. ตลาดใหม่ที่เปิดใช้งาน (New Markets Penetrated): จำนวนตลาดหรือภูมิภาคใหม่ที่เริ่มดำเนินการ.
 4. กำไรจากตลาดใหม่ (Profit from New Markets): รายได้หรือกำไรที่สร้างจากกิจกรรมในตลาดใหม่.

14. ประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Performance)

 1. เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Time): เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่.
 2. จำนวนฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดตัว (Number of Features Released): จำนวนฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดตัวในช่วงเวลาที่กำหนด.
 3. อัตราการยอมรับของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ (Market Acceptance Rate of New Products): ร้อยละของลูกค้าที่ยอมรับหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่.
 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Cost): ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.

15. ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operational Efficiency Metrics)

 1. อัตราการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization Rate): ร้อยละของทรัพยากร (เช่น เวลา, อุปกรณ์, พื้นที่) ที่ใช้จริงเทียบกับทรัพยากรที่มี.
 2. อัตราความผิดพลาดในการดำเนินงาน (Operational Error Rate): จำนวนข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือบริการ.
 3. เวลาตอบสนองในกระบวนการ (Process Response Time): เวลาที่ใช้ในการตอบสนองหรือจัดการกับคำขอในกระบวนการต่างๆ.
 4. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Employee Turnover Rate): ร้อยละของพนักงานที่ออกจากองค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง.

16. ตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial Metrics)

 1. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin): กำไรขั้นต้นเป็นร้อยละของรายได้, Gross Margin = (รายได้ - ต้นทุนขาย) / รายได้.
 2. อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth Rate): การเพิ่มขึ้นของรายได้จากช่วงหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่ง.
 3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio): วัดจากหนี้สินรวมเทียบกับทุนของผู้ถือหุ้น, Debt-to-Equity = หนี้สินรวม / ทุนของผู้ถือหุ้น.
 4. รายได้ต่อพนักงาน (Revenue per Employee): การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร, Revenue per Employee = รายได้รวม / จำนวนพนักงาน.

17. การเจาะตลาดและการขยายธุรกิจ (Market Penetration and Expansion)

 1. การเติบโตในตลาดใหม่ (Growth in New Markets): การวัดการเติบโตของรายได้หรือส่วนแบ่งตลาดในตลาดใหม่.
 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดใหม่ (Number of Products Sold in New Markets): ติดตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดใหม่.
 3. ความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ (New Business Partnerships): จำนวนพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายตัว.
 4. ความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดใหม่ (Customer Satisfaction in New Markets): วัดจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดใหม่.
  Customer Feedback Management

18. ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty Metrics)

 1. อัตราการกลับมาของลูกค้าเดิม (Return Customer Rate): อัตราลูกค้าที่กลับมาซื้อหรือใช้บริการอีกครั้ง, Return Customer Rate = (จำนวนลูกค้ากลับมา / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) x 100.
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้า (Customer Retention Cost): ต้นทุนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้าต่อหนึ่งคน.
 3. จำนวนการอ้างอิงจากลูกค้า (Customer Referral Count): จำนวนครั้งที่ลูกค้าอ้างอิงหรือแนะนำผู้อื่นมายังธุรกิจของคุณ.
 4. คะแนนความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty Score): วัดจากการสำรวจความภักดี ซึ่งรวมถึงคำถามเกี่ยวกับการแนะนำ, การซื้อซ้ำ, และความถี่ในการซื้อ.

19. ไดนามิกของตลาด (Market Dynamics Metrics)

 1. การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาด (Market Share Shift): การติดตามการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง.
 2. ความถี่ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Launch Frequency): จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในระยะเวลาหนึ่ง.
 3. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา (Price Sensitivity Index): วัดการตอบสนองของลูกค้าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
 4. ความครอบคลุมของตลาด (Market Coverage): อัตราส่วนของตลาดเป้าหมายที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้หรือให้บริการ.

20. ติดตามนวัตกรรม (Innovation Tracking Metrics)

 1. จำนวนการสิทธิบัตร (Number of Patents): จำนวนการสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อธุรกิจ.
 2. จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D Project Count): จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่กำลังดำเนินการ.
 3. การลงทุนในนวัตกรรม (Innovation Investment): จำนวนเงินที่ลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา.
 4. ผลลัพธ์ของนวัตกรรม (Innovation Outcomes): วัดจากผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการที่พัฒนาจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา.

21. ความพร้อมของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม (Technology Readiness and Infrastructure Metrics)

 1. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี (Technology Availability): ระดับการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีภายในองค์กร.
 2. ความสามารถในการบูรณาการ (Integration Capability): ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่กับระบบปัจจุบัน.
 3. การลงทุนด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Investment): การลงทุนเพื่อปรับปรุงหรือรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน.
 4. ความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Sustainability): การประเมินความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน.

New call-to-action

22. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Metrics)

 1. การคงอยู่ของพนักงาน (Employee Retention Rate): อัตราส่วนของพนักงานที่ยังคงทำงานอยู่หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง, การคำนวณอาจแสดงเป็น Employee Retention Rate = (จำนวนพนักงานที่ยังอยู่ / จำนวนพนักงานเริ่มต้น) x 100.
 2. อัตราการขาดงาน (Absenteeism Rate): จำนวนวันงานที่พลาดหารด้วยจำนวนวันงานที่มีการวางแผนไว้.
 3. การประเมินผลการทำงานของพนักงาน (Employee Performance Evaluations): การติดตามจำนวนการประเมินผลการทำงานและผลลัพธ์เพื่อวัดประสิทธิภาพ.
 4. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน (Cost of Employee Recruitment): ต้นทุนเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการหาพนักงานใหม่รวมถึงการโฆษณา, การสัมภาษณ์, และการประเมิน.

23. การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement Metrics)

 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement Cost): การวัดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตหรือการให้บริการ.
 2. เวลาตอบสนองของกระบวนการ (Process Response Time): เวลาที่ใช้ในกระบวนการหนึ่งๆ จากเริ่มต้นจนจบ.
 3. อัตราการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement Rate): ร้อยละของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงในช่วงเวลาหนึ่ง.
 4. ผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement Outcomes): ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ.

24. การวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis Metrics)

 1. ส่วนแบ่งตลาด (Market Share): การประเมินส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง.
 2. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis): การประเมินจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และอุปสรรคของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง.
 3. การติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง (Competitor Movement Tracking): การติดตามการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์หรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง.
 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าของคู่แข่ง (Competitor Customer Sentiment Analysis): การวิเคราะห์ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคู่แข่ง.

25. นวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation and Sustainability Metrics)

 1. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Assessment): การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินงาน.
 2. จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน (Number of Supported Innovation Projects): จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร.
 3. การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Resource Recycling Rates): อัตราการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงาน.
 4. การวิเคราะห์การพึ่งพาพลังงาน (Energy Dependency Analysis): การวิเคราะห์การพึ่งพาแหล่งพลังงานและการประเมินโอกาสในการใช้พลังงานทดแทน.

Metric ทางการตลาดและการบริหารลูกค้าที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตและการยั่งยืนของธุรกิจสตาร์ทอัพในยุคดิจิทัล การใช้เมตริกเหล่านี้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและปรับปรุงการให้บริการต่อลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สุดท้ายนี้ เมตริกเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง.

คุณวางแผนการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ของคุณได้ดีแค่ไหน

79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024

50 Metrics ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

100 คำศัพท์ สำหรับงาน CRM ที่คุณควรรู้

100 เมตริก (Metrics) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast