100 เมตริก (Metrics) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 1/4

Audio Version
100 เมตริก (Metrics) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 1/4
15:55

100 เมตริก (Metrics) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) จะถูกแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่จะมีการอธิบายที่ละเอียดพร้อมด้วยสูตรคำนวณและวิธีการคำนวณที่ใช้, พร้อมตัวอย่างประกอบอธิบาย

100 เมตริก (Metrics) ตัวชี้วัด (Indicator) ในการบริหารความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)

1. การซื้อซ้ำ (Repeat Purchases)

 • เมตริกที่ 1: อัตราการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Rate, RPR)

  • คำนิยาม: อัตราที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
  • สูตร: RPR = (จำนวนลูกค้าซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีลูกค้า 200 คน และมี 50 คนที่ซื้อซ้ำ, RPR = (50/200) x 100 = 25%
 • เมตริกที่ 2: มูลค่าการซื้อซ้ำเฉลี่ย (Average Repeat Purchase Value, ARP)

2. ความถี่ในการซื้อ (Purchase Frequency)

 • เมตริกที่ 3: ความถี่ในการซื้อ (Purchase Frequency, PF)
  • คำนิยาม: จำนวนครั้งที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง
  • สูตร: PF = จำนวนการซื้อทั้งหมด / จำนวนลูกค้าทั้งหมด
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการซื้อทั้งหมด 400 ครั้งจากลูกค้า 100 คน, PF = 400 / 100 = 4 ครั้งต่อลูกค้า

3. ความจงรักภักดีในแง่ของมูลค่า (Value-Based Loyalty)

 • เมตริกที่ 4: มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อลูกค้า (Average Purchase Value, APV)
  • คำนิยาม: มูลค่าเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้จ่ายต่อการซื้อหนึ่งครั้ง
  • สูตร: APV = รายได้รวม / จำนวนการซื้อทั้งหมด
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากรายได้รวมคือ 1,000,000 บาทจากการซื้อ 400 ครั้ง, APV = 1,000,000 / 400 = 2,500 บาท
   Loyalty Hub

4. ความรู้สึกพึงพอใจและการแนะนำ (Satisfaction and Referral)

 • เมตริกที่ 5: อัตราการแนะนำของลูกค้า (Net Promoter Score, NPS)
  • คำนิยาม: การวัดความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะแนะนำบริษัทหรือแบรนด์ให้กับผู้อื่น
  • สูตร: NPS = (% ผู้แนะนำ - % ผู้วิจารณ์)
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมี 70% ของลูกค้าแนะนำและ 10% วิจารณ์, NPS = 70 - 10 = 60

5. การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

 • เมตริกที่ 6: อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement Rate, ER)

  • คำนิยาม: วัดจากการที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย
  • สูตร: ER = (จำนวนการมีปฏิสัมพันธ์ / จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการมีปฏิสัมพันธ์ 1,000 ครั้งจากผู้เข้าชม 5,000 คน, ER = (1,000 / 5,000) x 100 = 20%
 • เมตริกที่ 7: เวลาเฉลี่ยที่ใช้บนแพลตฟอร์ม (Average Time on Platform)

  • คำนิยาม: เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้ในการท่องเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  • สูตร: รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด / จำนวนเซสชันทั้งหมด
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีเวลาใช้งานรวม 10,000 นาทีจาก 500 เซสชัน, เวลาเฉลี่ย = 10,000 / 500 = 20 นาทีต่อเซสชัน

6. การเข้าถึงข้อมูลและบริการ (Access to Information and Services)

 • เมตริกที่ 8: อัตราการตอบกลับลูกค้า (Customer Response Rate, CRR)
  • คำนิยาม: วัดจากความสามารถในการตอบกลับคำถามหรือคำขอของลูกค้าในเวลาที่รวดเร็ว
  • สูตร: CRR = (จำนวนคำถามที่ได้รับการตอบกลับ / จำนวนคำถามทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีคำถาม 500 ข้อและได้ตอบกลับไป 450 ข้อ, CRR = (450 / 500) x 100 = 90%
 • เมตริกที่ 9: เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับ (Average Response Time, ART)

  • คำนิยาม: เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตอบกลับลูกค้าหลังจากได้รับคำถาม
  • สูตร: ART = รวมเวลาตอบกลับทั้งหมด / จำนวนคำถามที่ได้รับการตอบกลับ
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากเวลาตอบกลับรวมคือ 450 นาทีสำหรับ 450 คำถาม, ART = 450 / 450 = 1 นาทีต่อคำถาม

7. การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention)

 • เมตริกที่ 10: อัตราการรักษาลูกค้า (Customer Retention Rate, CRR)

  • คำนิยาม: อัตราของลูกค้าที่ยังคงอยู่หลังจากช่วงเวลาหนึ่งๆ
  • สูตร: CRR = [(จำนวนลูกค้าเริ่มต้น - จำนวนลูกค้าที่หายไป) / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น] x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากเริ่มต้นมีลูกค้า 200 คนและหลังจากหนึ่งปีเหลือ 180 คน, CRR = [(200 - 20) / 200] x 100 = 90%
 • เมตริกที่ 11: อัตราการลดลงของลูกค้า (Customer Churn Rate, CCR)

  • คำนิยาม: อัตราที่ลูกค้าหยุดใช้บริการหรือสินค้า
  • สูตร: CCR = (จำนวนลูกค้าที่หายไป / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีลูกค้าเริ่มต้น 200 คนและมี 20 คนที่หยุดใช้บริการ, CCR = (20 / 200) x 100 = 10%

22 Examples of Customer Retention Strategies That Work

8. การมีส่วนร่วมผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Engagement)

 • เมตริกที่ 12: การมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดีย (Social Media Engagement Rate, SMER)

  • คำนิยาม: วัดการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของแบรนด์
  • สูตร: SMER = (จำนวนปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย / จำนวนเนื้อหา) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการโพสต์ 100 โพสต์และมีการมีปฏิสัมพันธ์ 500 ครั้ง, SMER = (500 / 100) x 100 = 500%
 • เมตริกที่ 13: จำนวนผู้ติดตาม (Follower Count)

  • คำนิยาม: จำนวนผู้ติดตามโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ของแบรนด์
  • สูตร: ตรวจสอบจำนวนผู้ติดตามในแต่ละแพลตฟอร์ม
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีผู้ติดตามบน Instagram 20,000 คน, ผู้ติดตามบน Facebook 30,000 คน, ผู้ติดตามรวมคือ 50,000 คน

9. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

 • เมตริกที่ 14: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score, CSAT)
  • คำนิยาม: คะแนนที่ลูกค้าให้ต่อการสำรวจความพึงพอใจ
  • สูตร: CSAT = (จำนวนคะแนนที่ให้ / จำนวนผู้ตอบทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีคะแนนรวม 400 คะแนนจากผู้ตอบ 50 คน, CSAT = (400 / 50) x 100 = 800%

10. ความคุ้มค่าตามการรับรู้ของลูกค้า (Perceived Value)

 • เมตริกที่ 15: คะแนนความคุ้มค่าที่รับรู้ (Perceived Value Score, PVS)
  • คำนิยาม: การประเมินของลูกค้าต่อคุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ
  • สูตร: PVS = คะแนนเฉลี่ยของความคุ้มค่าที่ลูกค้ารับรู้
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากลูกค้า 100 คนให้คะแนนความคุ้มค่าเฉลี่ยเป็น 8 จาก 10, PVS = 8

11. ความเหนี่ยวแน่นของลูกค้า (Customer Stickiness)

 • เมตริกที่ 16: อัตราการเข้าชมที่ซ้ำ (Return Visit Rate, RVR)
  • คำนิยาม: สัดส่วนของลูกค้าที่กลับมาใช้บริการหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ
  • สูตร: RVR = (จำนวนเยี่ยมชมซ้ำ / จำนวนเยี่ยมชมทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากเว็บไซต์มีการเข้าชม 1,000 ครั้ง และ 300 ครั้งเป็นการเข้าชมซ้ำ, RVR = (300 / 1,000) x 100 = 30%

12. ความไว้วางใจของลูกค้า (Customer Trust)

 • เมตริกที่ 17: คะแนนความไว้วางใจ (Trust Score)
  • คำนิยาม: การวัดระดับความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์
  • สูตร: ประเมินจากการสำรวจความเห็นลูกค้าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแบรนด์
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากลูกค้า 100 คนให้คะแนนความไว้วางใจเฉลี่ย 4.5 จาก 5, คะแนนความไว้วางใจ = 4.5

13. ความแนะนำของลูกค้า (Customer Advocacy)

 • เมตริกที่ 18: อัตราการแนะนำของลูกค้า (Customer Advocacy Rate, CAR)
  • คำนิยาม: อัตราของลูกค้าที่แนะนำแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลอื่น
  • สูตร: CAR = (จำนวนลูกค้าที่แนะนำ / จำนวนลูกค้าที่ถูกสำรวจ) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากสำรวจลูกค้า 200 คนและมี 150 คนแนะนำ, CAR = (150 / 200) x 100 = 75%

14. ความรับผิดชอบของแบรนด์ (Brand Responsibility)

 • เมตริกที่ 19: คะแนนความรับผิดชอบของแบรนด์ (Brand Responsibility Score, BRS)
  • คำนิยาม: คะแนนที่ลูกค้าให้กับแบรนด์เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สูตร: คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากลูกค้าให้คะแนนความรับผิดชอบเฉลี่ย 4.2 จาก 5, BRS = 4.2

15. การเติบโตของลูกค้า (Customer Growth)

 • เมตริกที่ 20: อัตราการเติบโตของลูกค้า (Customer Growth Rate, CGR)
  • คำนิยาม: อัตราการเติบโตของฐานลูกค้าภายในช่วงเวลาหนึ่ง
  • สูตร: CGR = [(จำนวนลูกค้าปัจจุบัน - จำนวนลูกค้าเริ่มต้น) / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น] x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากเริ่มต้นปีด้วยลูกค้า 1,000 คนและสิ้นปีมี 1,200 คน, CGR = [(1,200 - 1,000) / 1,000] x 100 = 20%

16. ความพึงพอใจจากการบริการ (Service Satisfaction)

 • เมตริกที่ 21: อัตราความพึงพอใจในการบริการ (Service Satisfaction Rate, SSR)
  • คำนิยาม: การวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการที่ได้รับ
  • สูตร: SSR = (จำนวนการตอบรับที่เป็นบวก / จำนวนการตอบรับทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการตอบรับเป็นบวก 400 ครั้งจากการตอบรับ 500 ครั้ง, SSR = (400 / 500) x 100 = 80%
   New call-to-action

17. ความมั่นคงของการซื้อ (Purchase Stability)

 • เมตริกที่ 22: อัตราความมั่นคงของการซื้อ (Purchase Stability Rate, PSR)
  • คำนิยาม: อัตราการซื้อที่สม่ำเสมอโดยลูกค้า
  • สูตร: PSR = (จำนวนซื้อที่มีระยะห่างเวลาตามกำหนด / จำนวนการซื้อทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการซื้อทุก ๆ 3 เดือน 100 ครั้งจากการซื้อ 120 ครั้ง, PSR = (100 / 120) x 100 = 83.33%

18. การแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing)

 • เมตริกที่ 23: อัตราการแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing Rate, ESR)
  • คำนิยาม: การวัดความถี่ที่ลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  • สูตร: ESR = (จำนวนการแบ่งปัน / จำนวนลูกค้าที่ได้รับการสำรวจ) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากจากลูกค้า 200 คนมีการแบ่งปัน 150 ครั้ง, ESR = (150 / 200) x 100 = 75%

19. การตอบรับต่อโปรโมชั่น (Promotional Responsiveness)

 • เมตริกที่ 24: อัตราการตอบรับต่อโปรโมชั่น (Promotional Response Rate, PRR)
  • คำนิยาม: อัตราการตอบรับของลูกค้าต่อแคมเปญโปรโมชั่นที่แบรนด์จัดขึ้น
  • สูตร: PRR = (จำนวนการตอบรับโปรโมชั่น / จำนวนโปรโมชั่นที่ส่งออก) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากส่งโปรโมชั่น 1,000 ครั้งและได้การตอบรับ 300 ครั้ง, PRR = (300 / 1,000) x 100 = 30%

20. การใช้งานฟีเจอร์ (Feature Usage)

 • เมตริกที่ 25: อัตราการใช้งานฟีเจอร์ (Feature Usage Rate, FUR)
  • คำนิยาม: สัดส่วนของลูกค้าที่ใช้ฟีเจอร์หรือบริการเฉพาะในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  • สูตร: FUR = (จำนวนการใช้งานฟีเจอร์ / จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีผู้ใช้งานแอป 1,000 คนและมีการใช้ฟีเจอร์ใหม่โดย 200 คน, FUR = (200 / 1,000) x 100 = 20%

21. การพัฒนาลูกค้า (Customer Development)

 • เมตริกที่ 26: อัตราการพัฒนาลูกค้า (Customer Development Rate, CDR)
  • คำนิยาม: สัดส่วนของลูกค้าที่ยกระดับจากการใช้งานพื้นฐานไปสู่ระดับสูงขึ้น
  • สูตร: CDR = (จำนวนลูกค้าที่ยกระดับ / จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มีศักยภาพในการยกระดับ) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีลูกค้าที่มีศักยภาพ 500 คนและ 50 คนยกระดับ, CDR = (50 / 500) x 100 = 10%

22. ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)

 • เมตริกที่ 27: อัตราความภักดี (Loyalty Rate, LR)
  • คำนิยาม: วัดจากจำนวนลูกค้าที่ยังคงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิม
  • สูตร: LR = (จำนวนลูกค้าที่ซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีลูกค้าซื้อครั้งแรก 1,000 คนและ 700 คนซื้อซ้ำ, LR = (700 / 1,000) x 100 = 70%

23. ความพร้อมใช้งานของบริการ (Service Availability)

 • เมตริกที่ 28: อัตราความพร้อมใช้งาน (Service Availability Rate, SAR)
  • คำนิยาม: วัดจากการที่บริการพร้อมใช้งานต่อลูกค้าเมื่อมีความต้องการ
  • สูตร: SAR = (เวลาที่บริการพร้อมใช้งาน / เวลาที่คาดว่าจะมีบริการ) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากบริการคาดว่าจะพร้อม 100 ชั่วโมงและมีการให้บริการจริง 99 ชั่วโมง, SAR = (99 / 100) x 100 = 99%

24. ความคงทนของผลิตภัณฑ์ (Product Durability)

 • เมตริกที่ 29: อัตราความคงทนของผลิตภัณฑ์ (Product Durability Rate, PDR)
  • คำนิยาม: วัดจากเวลาเฉลี่ยที่ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ก่อนที่จะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
  • สูตร: PDR = เวลาเฉลี่ยที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนเกิดการเสียหาย
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากผลิตภัณฑ์มีการใช้งานเฉลี่ย 3 ปีก่อนต้องซ่อม, PDR = 3 ปี

25. การตอบสนองต่อการตลาด (Market Responsiveness)

 • เมตริกที่ 30: อัตราการตอบสนองต่อการตลาด (Market Responsiveness Rate, MRR)
  • คำนิยาม: ความสามารถของแบรนด์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด
  • สูตร: MRR = (การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ / จำนวนการเปลี่ยนแปลงที่พยายาม) x 100
  • ตัวอย่างการคำนวณ: หากมีการเปลี่ยนแปลงแคมเปญ 10 ครั้งและประสบความสำเร็จ 8 ครั้ง, MRR = (8 / 10) x 100 = 80%

เมตริกเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น, ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความภักดีและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล

New call-to-action

 

79 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้

300 คำศัพท์ทางการตลาด ที่นักการตลาดควรรู้ ปี 2024

100 METRICS ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับ TECH STARTUP BUSINESS

100 คำศัพท์ สำหรับงาน CRM ที่คุณควรรู้

50 Metrics ทางการตลาดและการบริหารลูกค้า สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล

คำศัพท์คำที่  1-25  |  26-50  |  51-75  |  76-100 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast